top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Czym jest skarga na czynności komornika ?

Zaktualizowano: 22 sie 2021

Postępowanie egzekucyjne to postępowanie, które prowadzone jest przez komornika sądowego. Komornik sądowy jako uprawniony organ zobowiązany jest do podejmowania czynności egzekucyjnych na wniosek wierzyciela, który dysponuje tytułem wykonawczym.


Podstawowym środkiem ochrony dłużnika w stosunku do działań komornika jest skarga na czynności komornika. Co każdy dłużnik powinien wiedzieć na temat skargi?

  1. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.

  2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

  3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego.

  4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności komorniczej, a w przypadku braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

  5. Komornik w terminie 3 dni od dnia otrzymania skargi ustosunkowuje się do niej i przekazuje wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego Sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

  6. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

  7. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że Sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

UWAGA! Wniesienie skargi nie wstrzymuje działań komornika, dlatego, warto w skardze zawrzeć wniosek o zawieszenie postępowania lub o wstrzymanie dokonanej czynności i go należycie umotywować. Nawet w sytuacji, gdy Sąd nie wstrzyma działań komornika to dłużnik, na skutek wniesionej skargi może zyskać trochę czasu gdyż w wielu przypadkach, komornik do czasu rozpoznania skargi przez Sąd nie będzie podejmował czynności w sprawie, aby nie narazić się na ewentualne postępowanie odszkodowawcze.

25 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page