top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

System sądowniczy w Polsce

W Polsce istnieją dwa typy sądów: sądy państwowe oraz sądy polubowne.


System sądownictwa państwowego składa się z sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. Sądy powszechne podzielone są na sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. Sądy administracyjne z kolei dzielą się na wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.


W Polsce, wg stanu prawnego na dzień 01.04.2021 r. funkcjonuje:

  • 11 sądów apelacyjnych

  • 45 sądów okręgowych

  • 317 sądów rejonowych.

Postępowanie sądowe w Polsce oparte jest na zasadzie dwuinstancyjności.


Sądy rejonowe działają jako sądy pierwszej instancji w sprawach dotyczących praw majątkowych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł.


Sądy okręgowe działają natomiast jako sądy drugiej instancji, rozpatrując apelacje od orzeczeń sądów pierwszej instancji. Ponadto, rozpoznają w pierwszej instancji spory, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł, jak również sprawy, w których właściwość sądu okręgowego wynika z przepisów prawa (np. sprawy o prawa niemajątkowe, sprawy o ochronę praw autorskich i własności intelektualnej, sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów osób prawnych).


Sądy apelacyjne rozpoznają w drugiej instancji orzeczenia sądów okręgowych.


Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania, rozpatrując nadzwyczajne środki zaskarżenia od prawomocnych orzeczeń sądów drugiej instancji (tj. zarówno sądów okręgowych w sprawach o niższej wartości, jak i sądów apelacyjnych). Sąd Najwyższy nie może natomiast rozpoznawać zarzutów dotyczących ustaleń faktycznych (przed Sądem Najwyższym nie prowadzi się bowiem postępowania dowodowego, nie przesłuchuje świadków itp.).


UWAGA! Wszystkich sędziów sądów powszechnych powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page