top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Ważne zmiany w EPU z dniem 07.02.2020 r.

Z dniem 7 lutego 2020 r. weszły w życie istotne zmiany procedury cywilnej odnoszące się do elektronicznych postępowań upominawczych (EPU).


Dotychczas, w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU lub też w przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od wydanego nakazu, sprawa była automatycznie przekazywana do sądu według właściwości ogólnej i tam rozpatrywana. Po zmianie przepisów, skutkiem stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub wniesienia sprzeciwu będzie umorzenie postępowania przez e-Sąd. Zatem to w gestii wierzyciela będzie ponowne wszczęcie postępowania poza EPU. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy w grę wchodzi możliwe przedawnienie jego roszczeń. Ustawodawca ułatwił jednak wierzycielowi uniknięcie przedawnienia, bowiem zgodnie z nowymi przepisami, jeśli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż EPU, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w EPU.

Nowe regulacje dotyczą także kosztów postępowania umorzonego w EPU. W razie takiego rozstrzygnięcia, każda ze stron poniesie koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie. Gdyby zaś powód skorzystał z opisanej wyżej możliwości i wystąpił ponownie ze swoim żądaniem poza EPU w okresie trzech miesięcy, wówczas na żądanie stron Sąd, rozpoznając taką sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w EPU.

Co ważne, wprowadzono także nowe rozwiązanie odnoszące się do doręczania nakazów zapłaty wydanych w EPU. W przypadku, gdy powód nie dysponował dotychczas aktualnym adresem pozwanego, orzeczenia były uznawane za doręczone na dawny adres dłużnika, a o prawomocnym nakazie zapłaty dowiadywał się od komornika w toku postępowania egzekucyjnego.


Od 7 lutego 2020 r. uznanie nakazu za doręczony (mimo jego nieodebrania przez pozwanego) będzie możliwe tylko wówczas, gdy adres doręczenia był tożsamy z tym ujawnionym w bazie PESEL, a więc adresem meldunkowym. Ponadto, jeżeli okaże się, że nie można skutecznie doręczyć nakazu pozwanemu w kraju, Sąd z urzędu uchyli nakaz zapłaty i umorzy postępowanie.

Opisane zmiany należy oceniać pozytywnie z perspektywy osób pozwanych. Ograniczona zostanie praktyka uznawania nakazów zapłaty za doręczone na nieaktualny adres pozwanego. Dodatkowo, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty spowoduje automatyczne umorzenie postępowania w EPU.
22 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page