top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraLadyLiberty

Wniosek o uzasadnienie trzeba składać, nawet jeśli się je ma !

Zaktualizowano: 19 paź 2021

Sąd Najwyższy uznał, że zażalenie wniesione w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem, mimo niezgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 357 § 21 k.p.c., podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne.


Uchwała SN z dnia 20 sierpnia 2021 r., sygn. akt III CZP 59/20 jest odpowiedzią na zagadnienie przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Rozpoznawał on zażalenie na postanowienie sądu okręgowego. Zgodnie z art. 394 par. 1 zdanie pierwsze k.p.c. termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. I w takim terminie zostało ono złożone. Jednak zgodnie z art. 357 par. 21 k.p.c. postanowienie wydane na posiedzeniu Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która o to wnosiła.


W tym konkretnym przypadku powód nie złożył wniosku, lecz sąd okręgowy sam z siebie sporządził uzasadnienie i wraz z sentencją doręczył je stronie. Sąd Apelacyjny powziął wątpliwość, czy w takie sytuacji zażalenie jest w ogóle dopuszczalne.


W doktrynie przyjmuje się, że po nowelizacji k.p.c. z 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) niezażądanie w terminie sporządzenia uzasadnienia wyłącza możliwość jego zaskarżenia. Od dawna analogiczne rozwiązanie obowiązuje przy skardze kasacyjnej, a orzecznictwo na gruncie art. 398 (5) k.p.c. jednoznacznie wskazuje, że strona, która nie wystąpiła o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem, nie jest uprawniona do wniesienia skargi kasacyjnej, termin do jej wniesienia nie rozpoczyna biegu i jej wniesienie jest niedopuszczalne.


Uchwała SN zapadła na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że uzasadnienie poznamy dopiero po sporządzeniu go na piśmie.


UWAGA! Zażalenie wniesione bez złożonego wniosku o uzasadnienie jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu.
50 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page